หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ที่ต้องการรับลูกจ้าง/พนักงาน ลงประกาศตำแหน่งงานได้ฟรี  คลิกที่นี่

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ Jobsthainow


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ กับทางเว็บไซต์ Jobsthainow.com ให้ทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการท่องเว็บนี้ ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลใน การระงับ เผยแพร่ หรือลบทิ้ง รวมถึงการปฏิเสธสิทธิในการใช้บริการทางเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ตามดุลพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

การลงประกาศตำแหน่งงาน

เพื่อให้ความเป็นระเบียนเรียบร้อย และถูกต้องของข้อมูลที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการ ผู้ลงประกาศ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในระบบ โดยให้ใส่ข้อมูลที่ชัดเจน มีรูปภาพประกอบหรือเนื้อหา ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หรือคัดลอกจากเว็บอื่น เพจอื่น มาให้ทางเว็บ Jobsthainow เป็นผู้เผยแพร่ ถ้าข้อมูลใด มีข้อความอันน่าสงสัยได้ว่า ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ทางเว็บไซต์จะไม่อนุมัติ หรือขึ้นประกาศให้

การสมัครงาน / ฝากประวัติหางาน

หากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครทำการบันทึกรายละเอียดและเก็บประวัติ หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไว้กับ Jobsthainow

 • 1. การบริการเก็บรักษาประวัติผู้หางาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ เรามีหน้าที่เพียงแต่ส่งมอบประวัติผู้หางาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานเท่านั้น
 • 2. เราอาจแจ้งให้ผู้หางานทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมของประวัติผู้หางาน ที่ผู้หางานฝากไว้กับ Jobsthainow
 • 3. ผู้ประกอบการสามารถค้นหาประวัติผู้หางานได้ ซึ่ง Jobsthainow ไม่สามารถรับประกันถึงจำนวนประวัติผู้หางานขั้นต่ำที่จะถูกค้นหาหรือถูกติดต่อโดยผู้ประกอบการ หรือส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการในแต่ละวัน
 • 4. Jobsthainow มีสิทธิเด็ดขาดที่จะปฏิเสธไม่แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ หรือ ยกเลิก รวมทั้งนำออกจากระบบ ของประวัติผู้หางาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ส่งให้แก่ Jobsthainow หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobsthainow
 • 5. Jobsthainow อาจปฏิเสธ ถอดถอน หรือแก้ไขข้อมูล ประวัติผู้หางาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือมีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อบกพร่อง Jobsthainow สามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่เห็นสมควรได้โดยมิต้องบอกกล่าว

ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครขอรับรองและยืนยันว่า

 • 1. ประวัติผู้หางาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดและข้อมูลอื่นใดที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ Jobsthainow เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรายละเอียดและข้อมูลดังกล่าว ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ
 • 2. ตลอดระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์ Jobsthainow นั้น ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของ Jobsthainow หรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Jobsthainow หรือบุคคลอื่น
 • 3. หากพบว่าผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลจากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร หรือข้อมูลที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ Jobsthainow มีความผิดพลาดหรือไม่ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง Jobsthainow ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายหรือถอดถอนข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ลบบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ระงับการใช้บริการตามดุลพินิจของ Jobsthainow โดยมิต้องบอกกล่าว
 • 4. ประวัติผู้หางาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ส่งให้แก่ Jobsthainow หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobsthainow หากมี ชื่อ ภาพ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือสำเนาเอกสารใดที่พิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลหรือเอกสารของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการสมัครงานหรือที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ในการนี้ Jobsthainow จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนหากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาใช้
 • 5. เราจะเก็บประวัติผู้หางาน หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไว้จนกว่าผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครมีความประสงค์จะลบข้อมูลออกจากระบบ

การนำรูปภาพ หรือข้อมูลจากในเว็บไซต์ไปใช้

ข้อมูลและรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์แห่งนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพียงให้เครดิตแหล่งที่มาของข้อมูลระบุเป็นชื่อเว็บไซต์ www.Jobsthainow.com ในกรณีที่นำไปเพียงบางส่วนเช่นรูปภาพ หรือข้อความเนื้อหาบางวรรคตอน ทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่าในเว็บนี้มีทั้งข้อมูลของทางเว็บ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเอง ถ่ายภาพเอง และข้อมูลจากสมาชิกในเว็บไซต์ถ่ายภาพเอง ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏจะเป็นลิขสิทธิ์ของผู้โพสรูปหรือข้อมูล ดังนั้น ในการนำข้อมูลไปใช้งาน ไปแชร์ต่อบนโซเชียล ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน หากไม่แน่ใจว่าข้อมูลไหนเป็นของทางเว็บ ข้อมูลไหนเป็นของสมาชิกเว็บ ก่อนนำไปใช้ทุกครั้งสามารถสอบถามได้ที่อีเมล jobsthainow@gmail.com

ข้อห้าม ข้อจำกัดการใช้งาน เว็บบอร์ด

 • 1. ห้ามโพสล่อลวง ซื้อขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฏหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ขายของโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 2. ห้ามโพสเรื่องราวหรือความคิดเห็นด้านการเมือง รูปนักการเมือง ข้อความหรือเว็บลิงค์ วีดีโอ youtube ที่เชื่อมโยงไปยังเรื่องของการเมือง
 • 3. ทุกความคิดเห็นจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ ดังนั้นหากไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมผู้ดูแลบอร์ดมีสิทธิ์ที่จะลบได้ทันที
 • 4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก แบ่งพวก การยุยง ยั่วยุ ชี้นำ ให้เกิดการวิวาทะ แตกแยก บาดหมางระหว่างเพื่อนสมาชิกและบุคคลทั่วไป หรือกระทบถึงสถาบันฯ อันเป็นที่เคารพของพวกเราทุกคน
 • 5. เมื่อสมาชิกทำผิดกติกา โดยสร้างความเดือดร้อน ปั่นป่วน ล่อเป้า โพสกระทู้ด้วยข้อความเดิมๆซ้ำๆกันหลายห้องบอร์ด ผู้ดูแลมีสิทธิ์ที่จะระงับไม่ให้ท่านเข้าใช้งานระบบสมาชิก รวมทั้งลบกระทู้ที่เคยโพสมาในเว็บทิ้งทั้งหมดได้ทันที
 • 6. ผู้ดูแล เว็บบอร์ด Jobsthainow.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแบน user รวมทั้งลบหรือแก้ไข หรือย้ายกระทู้ทั้งหมด โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
 • 7. กระทู้ใดมีปัญหา แล้วเจ้าของกระทู้ไม่รับผิดชอบ หรือกลับเข้ามาแก้ไขข้อความให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม เว็บมาสเตอร์ / ผู้ดูแลบอร์ด มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานได้ทุกเวลา
 • 8. ห้ามตอบกระทู้หรือแสดงความเห็นของกระทู้อื่น ที่มีแต่คำว่า อัพๆ upๆ ดันๆ หรือใส่แต่ไอคอนอีโมชั่น รวมไปถึงโพสกระทู้ไร้สาระเพื่อหวังโปรโมทลายเซ็นต์
 • 9. ห้ามโพส Referer เว็บบิทในเว็บบอร์ดแห่งนี้
 • 10. ห้ามตั้งกระทู้ใหม่ หรือโพสกระทู้ด้วยข้อความเดิมซ้ำๆหลายห้องบอร์ท
 • 11. ห้ามนำชื่อ Jobsthainow.com ไปทำกิจกรรมหรืออ้างอิงการทำกิจกรรมใดๆ ก่อนได้รับอนุญาต
 • 12. เพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญในการอ่านกระทู้กับข้อความที่ใหญ่จนดูเทอะทะ ขอจำกัดให้ใช้ขนาดตัวหนังสือในการพิมพ์แสดงความเห็น ขนาดไม่เกิน 30pt หากใครใช้ใหญกว่านี้ขออนุญาตลบข้อความทิ้ง หรือแก้ไขให้ตามความเหมาะสม
 • 13. ขนาดภาพลายเซ็นต์อนุญาติให้กว้างไม่เกิน 600 pixel สูงไม่เกิน 100 pixle เท่านั้น
 • 14. ทุกการกระทำที่เกิดขึ้นในเว็บบอร์ด ต้องรับผิดชอบต่อไอดีของท่านเอง เมื่อผิดกฏจะมาอ้างว่าคนอื่นยืมไอดีโพส หรือโพสให้คนอื่น ไม่ได้ ทางเว็บถือว่าไอดีที่กระทำการโพสเป็นผู้กระทำ
 • 15. เนื้อหาและความคิดเห็นในทุกกระทู้ ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
 • 16. ห้ามโพสกระทู้ขอ-แลกเปลี่ยน-แจก โปรแกรมและสื่อมัลติมีเดียที่มีลิขสิทธิ์ เช่น MP3, MV, คาราโอเกะ ฯลฯ
 • 17. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นหรือตามความเห็นของผู้ดูแลบอร์ด
 • 18. หากพบว่าเป็นรับจ้างโพส หรือแอบแฝงโฆษณาในโพสนั้นๆ ทางทีมงานจะลบไอดี ทิ้งทันที
 • 19. คำตัดสินของผู้ดูแลเว็บไซต์ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้สะดวกต่อการใช้งานของคุณ การดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้คุกกี้