หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ที่ต้องการรับลูกจ้าง/พนักงาน ลงประกาศตำแหน่งงานได้ฟรี  คลิกที่นี่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Jobsthainow


Jobsthainow เป็นเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสมัครงานของส่วนราชการ บริษัท ต่าง ๆ รวมถึงการฝากประวัติ สำหรับผู้หางาน และ/หรือสำหรับผู้ประกอบการในการค้นหาผู้สมัครงาน Jobsthainow ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม วิธีการเก็บรวบรวม และการติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกําหนดที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

Jobsthainow จะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับท่านโดยจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเรา ตามประเภทดังต่อไปนี้

 • 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน
  - บัญชีผู้ใช้งาน : ชื่อ-สกุล, ชื่อผู้ใช้, อีเมล, รหัสผ่าน
  - ประวัติผู้หางาน : รูปถ่าย, ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, สถานภาพ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่, ลักษณะงานที่ต้องการ, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ความสามารถ
 • 1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
  - บัญชีผู้ใช้งาน : ชื่อ-สกุล, ชื่อผู้ใช้, อีเมล, รหัสผ่าน
  - ประวัติผู้ประกอบการ : ชื่อบริษัท, ชื่อผู้ลงประกาศ, ที่อยู่, ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์, ไลน์ไอดี, อีเมล เป็นต้น, ตำแหน่งงาน, รายละเอียดของงาน
 • 1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก
  Jobsthainow อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน ข้อมูลติดต่อ และ/หรือข้อมูลตำแหน่งพิกัดของท่าน หากท่านติดต่อกับ Jobsthainow ในฐานะผู้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก เช่น หากท่านติดต่อเราทางอีเมล หรือช่องทางออนไลน์

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Jobsthainow จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านสมัครสมาชิกและสร้างบัญชีกับเรา การติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทาง Facebook, Line, Tiktok, Instagram หรืออีเมล รวมถึงใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานและข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • 3.1 ผู้หางาน
  - บัญชีผู้ใช้งาน เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ
  - ประวัติผู้หางาน เพื่อให้บริการค้นหางานและเป็นตัวกลางในการสมัครงานสำหรับผู้หางาน
 • 3.2 ผู้ประกอบการ
  - บัญชีผู้ใช้งาน เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ
  - ประวัติผู้ประกอบการ เพื่อให้บริการและเป็นตัวกลางในการรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ
 • 3.3 ผู้ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก
  - เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสมัครงานของส่วนราชการ บริษัท ต่าง ๆ บทความแนะนำ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ

4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

Jobsthainow จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ Jobsthainow.com ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนเว็บไซต์ Jobsthainow.com เท่านั้น

เมื่อท่านได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ตกลงและยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการให้บริการของ Jobsthainow ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 • 4.1 ผู้หางาน
  ท่านรับทราบและยอมรับว่า Jobsthainow อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการส่งประวัติของท่านไปยังผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้น ๆ
 • 4.2 ผู้ประกอบการ
  ท่านรับทราบและยอมรับว่า Jobsthainow อาจเปิดเผยข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในระบบลงประกาศหางาน หรือข้อมูลอื่นที่ผู้ประกอบการให้ไว้ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ รวมถึงรายละเอียดตำแหน่งงานที่ลงประกาศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับสมัครงาน ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการรับสมัครงาน

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

 • - สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • - สิทธิคัดค้านการเก็บข้อมูล หากท่านพิจารณาวิธีการที่ Jobsthainow เก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แล้ว ตระหนักได้ถึงผลเสีย ท่านมีสิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้ Jobsthainow เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • - สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้ Jobsthainow ลบ หรือทำลายข้อมูลดังกล่าวได้
 • - สิทธิในการระงับใช้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ Jobsthainow หยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน
 • - สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิที่จะขอให้ Jobsthainow ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้
 • - สิทธิในการถอดถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกต่อไป
 • - สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้กับบริการของผู้ให้บริการรายอื่นโดยท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยตรงโดยสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

6. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย

Jobsthainow ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น จึงมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบของ Jobsthainow มีความมั่นคงปลอดภัย และเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกแทรกแซง หรือสูญหาย ตลอดจนไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูล การแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้จะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและมีการป้องกันการเข้าถึงเป็นอย่างดี

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Jobsthainow จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ลงไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นสมาชิก เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือจนกว่าท่านจะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไป

หากท่านแจ้งความประสงค์ให้ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ Jobsthainow จะดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลดังกล่าว แต่ยังคงไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ

อนึ่ง Jobsthainow อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากที่ท่านได้ขอให้ลบข้อมูลนั้นหากจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขการฉ้อโกง และ/หรือ การนำไปใช้โดยมิชอบ

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Jobsthainow ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า Jobsthainow จะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านอีเมลของท่าน ดังนั้น ท่านควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อจะได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที การที่ท่านยังคงใช้บริการของเราต่อไปถือว่าท่านตกลงยอมรับการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

9. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่
อีเมล : jobsthainow@gmail.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้สะดวกต่อการใช้งานของคุณ การดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้คุกกี้